Multi-Colored Light Pointer
•:*´¨`*:•.☆❤`•.¸¸.•´´¯`•• ยินดี ต้อนรับ สู่บล็อก ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ค่ะ •:*´¨`*:•.☆❤`•.¸¸.•´´¯`••

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Wish


การใช้ Wish (ปรารถนา)
เป็นการแสดงความปรารถนากับสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริง
หลักการใช้ Wish
1. ใช้แสดงความปรารถนาในอดีต (Earlier time) [Had + V3]
e.g.
I wish it had snowed yesterday. (ความจริง คือ หิมะไม่ได้ตกเมื่อวานนี้)
I wish she had come to my party. (ความจริง คือ เธอไม่ได้มา)
I wish you had called earlier.
We wish he had spoken to us.
2. ใช้แสดงความปรารถนาในปัจจุบัน (Same time) [V2, was/were + Ving]
e.g.
When she was at the party, she wished she were at home.
Now that he is in China, he wishes he understood Chinese.
They wish they were traveling now.
3. ใช้แสดงความปรารถนาในอนาคต (Later time) [Would + V1]
e.g.
You wished she would arrive the next day.
I wish she would change her mind.
I wish it would snow tomorrow.
เมื่อพอเข้าใจแล้ว ลองทำโจทย์ ได้ที่ link ข้างล่างนะครับ

IF CLAUSE

If-Clause

แบบที่ 1  If + Present Simple, Will + V1 
วิธีใช้ 
ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น
·       If I have enough money, I will go to Japan. (ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปญี่ปุ่น)
·       If he is late, we will have to the meeting without him. (ถ้าเขามาสาย เราจะต้องเริ่มการประชุมโดยไม่มีเขา)
·       I won’t go outside if the weather is cold. (ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอากาศมันเย็น)
·       If I have time, I will help you. (ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะช่วยคุณ)
·       If you eat too much, you will get fat (ถ้าคุณกินมากเกินไป คุณก็จะอ้วน)

แบบที่ 2 If + Past Simple, would + V1 (would แปลว่า น่าจะ) (Past Simple à V2)
วิธีใช้ 
ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต เช่น

·       If I knew her name, I would tell you. (ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็น่าจะบอกคุณ) [จริงๆ แล้วไม่รู้จักชื่อเธอ]
·       She would be safer if she had a car. (เธอน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเธอมีรถ) [จริงๆ แล้วเธอไม่มีรถ]
·       It would be nice if you helped me do the housework. [มันน่าจะดีถ้าคุณได้ช่วยฉันทำงานบ้านบ้าง] [จริงๆ แล้วเธอไม่ช่วยเลย]
·       If I were you, I would call her. (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันน่าจะโทรหาเธอ) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]
·       If I were you, I would not say that. (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่น่าจะพูดเช่นนั้น) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]


แบบที่ 3 If + Past perfect, would have + V3 (Past perfect -> Had + V3)
วิธีใช้
 ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต เช่น
·       If you had worked harder, you would have passed your exam. (ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน) [จริงๆ แล้วสอบตกไปแล้ว]
·       
         If you had asked me, I would have told you. (ถ้าคุณถามฉัน ฉันก็น่าจะบอกคุณไปแล้ว) [จริงๆ แล้วคุณไม่ได้ถาม]
·       I would have been in big trouble if you had not helped me. (ฉันน่าจะมีปัญหาไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันไว้) [จริงๆ แล้วคุณช่วยฉันไว้]
·       If I had met you before, we would have been together. (ถ้าฉันพบคุณก่อนหน้านี้ เราก็น่าจะได้อยู่ด้วยกันไปแล้ว) [จริงๆ แล้วฉันพบคุณช้าไป]